O NAS

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu mające swoją siedzibę przy ul. Kolejowej 46 z Filią przedszkola w Zebrzydowej jest placówką oświatowo-wychowawczą, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Nowogrodziec. Działalność Przedszkola rozpoczęła się w latach 40. XX wieku, wtedy funkcjonowało jako jednooddziałowe Przedszkole Miejskie. Przełomowym momentem był rok 1959, w który patronat nad przedszkolem objęła  Gmina Nowogrodziec. W1985 r. zrodził się pomysł rozbudowy przedszkola na cztery oddziały, w tym celu został wykorzystany teren byłej remizy strażackiej i posesji przedszkolnej. Dzięki modernizacji sale stały się jasne i duże, z możliwością wyjścia bezpośrednio na plac zabaw. W roku 1996 do Przedszkola zostało włączone jednooddziałowe Przedszkole w Zebrzydowej, jako filia. W roku 2011 budynek Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu poddano gruntownej modernizacji. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt. „Współpraca gmin Nowogrodziec i Königswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci”. Kapitalny remont objął zewnętrzną i wewnętrzną modernizację budynku oraz wyposażenie. Z kolei w listopadzie 2013 r. następuje otwarcie nowego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu. Nowoczesne urządzony plac zapewnia przedszkolakom aktywność ruchową i bezpieczną zabawę. W chwili obecnej w przedszkolu uruchomionych jest siedemnaście oddziałów. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej oraz zapewnia opiekę i wyżywienie w zależności od potrzeb rodziców.

Cele naszego przedszkola to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa objętych opieką dzieci;
 • zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków;
 • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka;
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata;
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową.

Nasze zadania to:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wychowanie przez sztukę;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.