Rekrutacja

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu informuje,

że na rok szkolny 2022/2023

jest 107 wolnych miejsc,

w tym 92 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu

i 15 w Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu ogłasza rekrutację

na rok szkolny 2022/2023

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu odbędzie się w terminie od dnia 16 lutego 2022 do 4 kwietnia 2022 r.

 • Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach od16 lutego 2022 do 11 marca 2022 r. w godz. 8.00-14.00 (11.03. do godziny 12.00)

 • Do wniosków należy dołączyć załączniki zgodnie z ogłoszonymi kryteriami. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych

 • Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania nastąpi dnia 21 marca 2022 o godz. 12.00

 • Od 22 marca 2022 do 25 marca 2022 r. do godz. 14.00  niezbędne jest złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty) lub złożenie rezygnacji z miejsca w przedszkolu

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi dnia 4 kwietnia 2022 o godz. 12.00  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice dziecka zobowiązani są do odebrania karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole.nowogrodziec.pl   lub z sekretariatu przedszkola.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (757316335).

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2022/2023

Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Nowogrodziec.

W przypadku liczby dzieci przewyższającej liczbę miejsc w przedszkolu , w I etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr XXXVI/245/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

 2. Dziecko, którego oboje rodziców / opiekunów prawnych pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

 3. Dziecko, którego jedno z rodziców / opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów.

 4. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola – 20 punktów.

 5. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 7 godzin dziennie– 10 punktów.

 6. Deklarowany pobyt dziecka od 5 do 6 godzin dziennie – 5 punktów.

*uwzględnia się także prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz własnej działalności gospodarczej.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, od 17.08.2022 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać w dniach: 17.08.2022 r. – 24.08.2022 r.  do godz. 12.00  

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 21/2022 BN z dnia 28 stycznia 2022 r. – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2022/2023– pobierz
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu– pobierz
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023- pobierz
Klauzula RODO – pobierz