Rekrutacja

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

informuje, że na rok szkolny 2024/2025

jest 112 wolnych miejsc,

w tym 90 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu

i 22 w Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu ogłasza rekrutację

na rok szkolny 2024/2025

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu odbędzie się w terminie od dnia 19 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

 • Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach od 19 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. w godz. 8.00-14.00 (12.04. do godziny 12.00)

 • Do wniosków należy dołączyć załączniki zgodnie z ogłoszonymi kryteriami. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

 • Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania nastąpi dnia 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00

 • Od 23 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00 niezbędne jest złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty) lub złożenie rezygnacji z miejsca w przedszkolu

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi dnia 30 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice dziecka zobowiązani są do odebrania karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole.nowogrodziec.pl lub z sekretariatu przedszkola.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (757316335).

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu 

na rok szkolny 2024/2025

Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Nowogrodziec.

W przypadku liczby dzieci przewyższającej liczbę miejsc w przedszkolu , w I etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LXIV/404/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1. Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

2. Dziecko, którego oboje rodziców / opiekunów prawnych pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

3. Dziecko, którego jedno z rodziców / opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów.

4. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu20 punktów.

5. Dziecko zgłoszone na pobyt w przedszkolu dłuższy niż ilość godzin realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez organ prowadzący – w zależności od zadeklarowanej ilości godzin5 punktów za każdą godzinę przekraczającą wymiar godzin bezpłatnych.

*uwzględnia się także prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz własnej działalności gospodarczej.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego:

1. Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku wystawienia zaświadczenia w języku obcym dołączenie tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

2. Oryginał zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

3. Oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni potwierdzający naukę w trybie dziennym.

4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – Załącznik nr 1 do Uchwały.

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu wpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, od 14.08.2024 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające. Wnioski będzie można składać w dniach: 19.08.2024 r. – 29.08.2024 r. do godz. 12.00

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr LXIV/404/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2023 r. – pobierz

Zarządzenie nr 33/2023 BN z dnia 23 lutego 2023 r.- pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2024/2025pobierz

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu– pobierz

Klauzula RODO pobierz