Archiwum

INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje – sprawozdania.

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NETTO POWYŻEJ 30 000 EURO  NA 2019 ROK

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA* PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWNIA ** WYDZIAŁ MERYTORYCZNY POZOSTAŁE INFORMACJE
w zł w euro
1. Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2020

Usługi

Przetarg nieograniczony 411.405,60 95.416,10 IV kwartał 2019 Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu _________

*rodzaj zamówienia z podziałem na :usługi, dostawy, roboty budowlane,

** przewidywany termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

 

 
 
 Nowogrodziec, dnia 25 stycznia 2018 r.

ZP.272.1.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2018 na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018” wybrano ofertę:

Firma Usługowa Paweł Sendecki

ul. Gen. Andersa 5

67-300 Szprotawa

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteriami wyboru były najniższa cena brutto za 1 dzień żywienia oraz warunki płatności, a Wykonawca zadania przedstawił ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W zakresie zadania złożone zostały oferty przez firmy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium warunki płatności

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Świerkowa 10 A
59-726 Świętoszów

58,92

40,00

98,92

2

Firma Usługowa Paweł Sendecki

ul. Gen. Andersa 5

67-300 Szprotawa

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, 19.01.2018r.

ZP.271.1.2018

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pn.:
“Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018”

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu informuje:

  • kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 323.639,10 zł;

  • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1 dzień żywienia

Oferowany termin płatności

Termin wykonania

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Jan Nawratil,
ul. Świerkowa 10 A
59-726 Świętoszów

1.873,60

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ

2

Firma Usługowa Paweł Sendecki

ul. Gen. Andersa 5

67-300 Szprotawa

1.840,00

28 dni od daty doręczenia faktury

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony

w SIWZ

 

 

 

 

“Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie nr 503709-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.
Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu, krajowy numer identyfikacyjny 26343200000, ul. ul. Kolejowa  46 , 59730   Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 316 335, e-mail przedszkole-nowogrodziec@o2.pl, faks 757 316 335.
Adres strony internetowej (URL): www.przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip-gzosznowogrodziec.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip-gzosznowogrodziec.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu w roku 2018
Numer referencyjny: ZP.27.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu. Liczba dzieci korzystających z posiłków na dzień 01.12.2017 roku: 1. śniadanie – 305 dzieci (w tym Zebrzydowa 58); 2. zupa z deserem – 305 dzieci (w tym Zebrzydowa 58); 3. II danie – 249 dzieci (w tym Zebrzydowa 38).
II.5) Główny kod CPV: 55322000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
55321000-6
55520000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
     
2018-12-31
 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego. Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca załączy do oferty kserokopię decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe (przedmiotowe wartości podane przez Wykonawców spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert). Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień składania ofert. Późniejsze jej opłacenie nie będzie uznane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji, gdy opłacenie składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał min. jedną usługę rodzajowo porównywalną z przedmiotem niniejszego przetargu (jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego gotowania, przygotowania i dostarczania min. 100 posiłków dziennie w ramach jednego lub więcej zamówień przez okres min. 6 miesięcy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca złoży załącznik nr 4 z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie (np. referencje).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, kserokopia decyzji aktualnego zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie żywienia zbiorowego, kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł, wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał min. jedną usługę rodzajowo porównywalną z przedmiotem niniejszego przetargu (jako usługę porównywalną uważa się wykonanie minimum jednej usługi codziennego gotowania, przygotowania i dostarczania min. 100 posiłków dziennie przez okres min. 6 miesięcy)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego – wg zał. nr 6 – tylko w przypadku, gdy Wykonawca powołał się na potencjał innych podmiotów, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawieraniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę; stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Warunki płatności
40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 2) zmiany lokalizacji, miejsca i godzin dostaw; 3) zmiany urzędowej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy – wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 5) wprowadzenie nowych diet nie wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy u dzieci objętych żywieniem stwierdzi się konieczność ich stosowania; 6) wystąpienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcie umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
 
Załączniki:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) – pobierz
WZÓR UMOWY – pobierz
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY – pobierz
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE -WARUNKI UDZIAŁU – pobierz
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE  – PODSTAWY WYKLUCZENIA – pobierz
Załącznik nr 4 – WYKAZ USŁUG – pobierz
Załącznik nr 6 – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO- pobierz