Rekrutacja

INFORMACJA O DODATKOWYM NABORZE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu informuje,

że na rok szkolny 2021/2022 dysponuje 4 wolnymi miejscami

 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu

i 1 wolnym miejscem w filii przedszkola w Zebrzydowej.

 

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu informuje,

że na rok szkolny 2021/2022 jest 97 wolnych miejsc,

w tym 85 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu

i 12 w Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu ogłasza rekrutację

na rok szkolny 2021/2022

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu odbędzie się w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 05 marca 2021 r.
 • Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w dniach 15 lutego 2021 r. do dnia 05 marca 2021 r. w godz. 8-14.
 • Do wniosków należy dołączyć załączniki zgodnie z ogłoszonymi kryteriami. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 • Podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania nastąpi w dniu 15.03.2021 r. o godz. 12.00
 • Od 16 marca 2021 r. 19 marca 2021 r. do godz. 14.00 niezbędne jest złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył odpowiednie dokumenty)
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 29.03.2021 r. o godz. 12.00 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązani są do odebrania karty ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

Wniosek pobiera ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole.nowogrodziec.pl, a w szczególnych przypadkach ze względu na obowiązujące obostrzenia z sekretariatu przedszkola.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (757316335).

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2021/2022

Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Nowogrodziec.

W przypadku liczby dzieci przewyższającej liczbę miejsc w przedszkolu , w I etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr XXXVI/245/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1. Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

2. Dziecko, którego oboje rodziców / opiekunów prawnych pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym* – 100 punktów.

3. Dziecko, którego jedno z rodziców / opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów.

4. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola – 20 punktów.

5. Deklarowany pobyt dziecka powyżej 7 godzin dziennie– 10 punktów.

6. Deklarowany pobyt dziecka od 5 do 6 godzin dziennie – 5 punktów.

*uwzględnia się także prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz własnej działalności gospodarczej.

W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, od 10.08.2020 do 13.08.2021 do godz. 12.00 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/ szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 9/2021 BN z 27 stycznia 2021 r. – pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2021-2022pobierz

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do Przedszkola Publicznego – pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022- pobierz

Klauzula RODO – pobierz