LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

Załącznik nr 2

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3./2020

z dnia 03 lutego 2020 r.

Lista kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/245/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu z dnia 03 lutego 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że:

1. Nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Bałut Kornelia

 1.  

Choma Oliwia Zofia

 1.  

Dąbal Wojciech

 1.  

Dul Lena

 1.  

Dziedzic Fabian

 1.  

Górak Milena

 1.  

Klimek Vanessa

 1.  

Kowal Anastazja

 1.  

Kowal Julia

 1.  

Kozioł Wojciech

 1.  

Lipiński Mikołaj

 1.  

Ludziak Kornelia

 1.  

Majka Leon

 1.  

Mathe Elena Monika

 1.  

Misiewicz Amelia

 1.  

Piechota Oliwier

 1.  

Radziewicz Lena

 1.  

Rott Franciszek Rafał

 1.  

Rupa Alan

 1.  

Smith Oskar Damian

 1.  

Starczewski Jakub

 1.  

Szymańska Jessica Julia

 1.  

Zajączkowska Zofia

 1.  

Zarembecki Maciej

 1.  

Zielińska Pola

Filia Przedszkola w Zebrzydowej

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

 1.  

Kołodziej Lena

 1.  

Wasylów Franciszek

 1.  

Majewski Marcel

 1.  

Sawicki Radosław Wincenty

 1.  

Kościelna Joanna

 1.  

Lech Patryk

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła:

w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu 75 pkt.

– w Filii Przedszkola w Zebrzydowej 60 pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 27.03.2020 r.

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.

 

      Barbara Różnicka-Kurek

  ………………………………………………..

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)