Bądź bezpieczny!

Zadaniem nauczycieli – wychowawców w przedszkolu jest zapewnienie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci. W związku z tym przez cały rok szkolny dzieci z naszego przedszkola poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodzimy na spacery i wycieczki ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu.

W tym roku Policjanci z Komendy Powiatowej w Lubaniu udostępnili najmłodszym grupom plansze edukacyjne i film.

Materiały te miały na celu kształtowanie czynnych postaw wychowanków z uwzględnieniem zasad świadomego i aktywnego udziału dzieci w procesie wychowawczo-dydaktycznym, a w tym m.in.

  • wpojenie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w najbliższym środowisku,

  • ukazywanie konieczności ograniczonego zaufania wobec obcych,

  • przestrzeganie zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych,

  • uświadomienie konieczności stosowania zakazów uczestnictwa w zabawach zagrażających zdrowiu,

  • lepsze przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym,

  • zapoznanie dzieci z numerami ważnych telefonów, które dziecko powinno znać, itp.

Bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat kształtować u dzieci odpowiednie postawy i wzorce zachowań, a nic tak nie dociera do maluchów jak nauka przez zabawę. Materiały te pomogły dzieciom zdobyć niezbędną wiedzę w ciekawy i oryginalny sposób. Przedszkolaki oglądały ilustracje przedstawiające zdarzenia w ruchu drogowym, analizowały i omawiały wspólnie z nauczycielami różne zachowania. Dzieci chętnie słuchały i odpowiadały na zadawane pytania.

Serdecznie dziękujemy Komendzie Powiatowej z Lubania za udostępnienie ciekawych materiałów.